Algemene Voorwaarden

Ambachtelijke Destilleerderij Nes is gevestigd aan de Torensraat 12, 9163HE Nes (Ameland).

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten van de Ambachtelijke Destilleerderij Nes. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van de Ambachtelijke Destilleerderij Nes, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

Ambachtelijke Destilleerderij Nes verstrekt geen producten aan particulieren, om te bestellen dient u ingeschreven te staan in de Kamer van Koophandel. Wanneer er met de algemene voorwaarden akkoord wordt gegaan, verklaard u tegelijk dat de bestelling bedrijfsmatig is verricht.

Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan Ambachtelijke Destilleerderij Nes en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Ambachtelijke Destilleerderij Nes deze kosten komen voor rekening van de klant.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen exclusief Nederlands B.T.W., exclusief bezorgingskosten en verpakkingskosten. Ambachtelijke Destilleerderij Nes verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mail adres. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is de Ambachtelijke Destilleerderij Nes gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland.

De bestelde goederen worden binnen 48 uur verzonden wanneer voor 17:00 uur besteld is en wanneer de bestelde artikelen op voorraad zijn. Anders de daarop volgende werkdag of wanneer de betaling of bestelde artikelen bij Ambachtelijke Destilleerderij Nes binnen zijn. Wanneer de bestelde artikelen niet binnen 1 werkdagen kunnen worden geleverd zal de Ambachtelijke Destilleerderij Nes met de klant contact opnemen over zijn of haar bestelling.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door de Ambachtelijke Destilleerderij Nes overschreden wordt, zal de Ambachtelijke Destilleerderij Nes de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met de Ambachtelijke Destilleerderij Nes te ontbinden, door dit telefonisch, via brief of e-mail aan de Ambachtelijke Destilleerderij Nes te melden.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat de Ambachtelijke Destilleerderij Nes het in bovenstaand artikelgenoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van de Ambachtelijke Destilleerderij Nes, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan de Ambachtelijke Destilleerderij Nes zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen.

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor de Ambachtelijke Destilleerderij Nes. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door de Ambachtelijke Destilleerderij Nes kunnen worden uitgesloten.

De Ambachtelijke Destilleerderij Nes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. Ambachtelijke Destilleerderij Nes zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Ambachtelijke Destilleerderij Nes zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van de Ambachtelijke Destilleerderij Nes. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Ambachtelijke Destilleerderij Nes deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van de Ambachtelijke Destilleerderij Nes, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij de Ambachtelijke Destilleerderij Nes. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door de Ambachtelijke Destilleerderij Nes, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Afnemers en bezoekers van de Ambachtelijke Destilleerderij Nes`s website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door de Ambachtelijke Destilleerderij Nes geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Op alle bestellingen en overeenkomsten van de Ambachtelijke Destilleerderij Nes is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met de Ambachtelijke Destilleerderij Nes, Torenstraat 12 9163HE Nes (Ameland). info@destilleerderijnes.nl Nes.

Ambachtelijke Destilleerderij Nes is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01127756 / Btw nummer NL 1633.09.036.B01.